WSZYSTKIE KARNETY W NASZYM KLUBIE SĄ BEZ OPŁATY WSTĘPNEJ I BEZ UMOWY. 

1.    Prawo wstępu i korzystania z Fitness Club-u GRAFIT w Elblągu:

Każdy Klient klubu zobowiązany jest do:

  • zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu,
  • zachowania czystości na terenie klubu,
  • przechowywania swoich rzeczy w udostępnianych szafkach tylko na czas pobytu w klubie.

1.1    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Fitness Club-u.

1.2    Karnet miesięczny upoważnia do wejścia jedną osobę raz dziennie w godzinach pracy fitness Clubu.

  • Zastrzegamy sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się tym typem karnetu. Karnet, którym legitymuje się osoba do tego nie upoważniona może zostać zatrzymany przez pracownika Fitness Club-u. W tym przypadku Fitness Club przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

1.3    Karnet jest ważny przez okres wyznaczonego miesiąca . Należy przestrzegać ważności karnetów - karnety, które straciły ważność nie będą honorowane.

1.4    Klub nie wydaje duplikatów zagubionych karnetów.

1.5    Wszystkie Karnety są karnetami na okaziciela.

2    Zasady korzystania z Fitness Club-u:

2.1    Fitness Club jest otwarty

  • Pon - Pt w godzinach od 8:00do 21:00, Sobota od 10:00 do 16:00, Niedziele nieczynne

2.2    Klient podczas przebywania w Fitness Club-ie zobowiązany jest do:

2.2.1    przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania, kultury i szacunku do osób współćwiczących,

2.2.2    powstrzymywania się od zachowania mogącego zakłócić korzystanie z sal lub sprzętu przez inne osoby,

2.2.3    powstrzymywanie się od zachowania mogącego narazić mienie Fitness Club-u na uszkodzenie, zniszczenie lub stratę,

2.2.4    zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny,

2.2.5    zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu przed przystąpieniem do jego używania, a w razie jakichkolwiek wątpliwości do uzyskania informacji od personelu Fitness Club-u na temat używania sprzętu,

2.2.6    zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Fitness Club-u,

2.2.7    nie palenia tytoniu na terenie Fitness Club-u,

2.2.8    nie wnoszenia i nie spożywania na terenie Fitness Club-u: alkoholu, środków odurzających, narkotyków,

2.2.9    nie wnoszenia na teren Fitness Club-u: broni, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych i innych rzeczy mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia,

2.2.10    nie stawania w obuwiu na części tapicerowane przyrządów do ćwiczeń,

2.2.11    nie przynoszenia szklanych opakowań,

2.2.12    nie przebywania na boso i w klapkach,

2.2.13    nie przebywania dzieciom do lat 15 bez opieki osoby dorosłej,

2.2.14    nie wykonywania ćwiczeń siedzących i leżących na urządzeniach z oparciem bez wcześniejszego położenia na nie ręcznika.

2.3    fitness Club nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie przestrzegania przez klientów zasad korzystania z Fitness Club-u opisanych w pkt. 2.2. Naruszenie w/w zasad upoważnia Fitness Club do rozwiązania umowy (dot. Karnetu Miesięcznego) w trybie natychmiastowym bez zwrotu jakichkolwiek kosztów lub do unieważnienia Karnetu o limitowanej ilości wejść oraz jednorazowego.

2.4    Zabrania się używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu. Wszelkie skutki powyższego w całości obciążają Klienta.

2.5    Fitness Club nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni Fitness Club-ie.

2.6   Osoby biorące udział w zajęciach w Fitness Club-ie znają własne możliwości fizyczne i oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych , nie zatajają informacji mogących mieć wpływ na jego zdrowie podczas wysiłku fizycznego oraz uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

2.7   Wstęp na sale ćwiczeń jest dozwolony wyłącznie w czystym obuwiu zamiennym i w czystym stroju do ćwiczeń.

2.8   Każdy ćwiczący ma obowiązek posiadania ręcznika, który jest przez niego używany w razie pocenia się.

2.9   Kategorycznie zabrania się zażywania, handlu sterydami anaboliczmymi lub innymi środkami dopingującymi.

2.10   Zabrania się handlu odżywkami, suplementami, art. sportowymi na terenie Fitness Club-u przez klienta.

2.11   W momencie wystąpienia domniemania, że klient bierze sterydy, anaboliki natychmiast zostanie wykluczony z członkostwa Fitness Club-u bez zwrotu pieniędzy i możliwości ponownego powrotu.

2.12   W razie uszkodzenia sprzętu lub innego wyposażenia np. rozbicie lustra klient jest obciążony kosztami naprawy lub kosztami wymiany.

2.13   Jeżeli klient ćwiczy na własną rękę (sam dobiera ćwiczenia, układa treningi itd.) za skutki jego treningu Fitness Club nie ponosi odpowiedzialności.

2.14   Zabrania się podważania autorytetu trenera i działania na szkodę Fitness Club-u czynami lub pomówieniami.

2.15   Trener sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie fitness-u zobowiązane są do podporządkowania się jego nakazom.

2.16   Ostateczna interpretacja wszystkich punktów regulaminu należy do zarządcy Fitness Clubu.

2.17   Wszystkie nowo wprowadzane decyzje przez kierownictwo Fitness Club-u są postawione w stan natychmiastowej wymagalności i należy je bezwzględnie przestrzegać.

2.18   Przed wyjściem z klubu należy oddać kluczyk do szafki ,w przeciwnym razie klient obciążony będzie kosztem wymiany zamka w wysokości 30 zł .

2.19   W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

2.20   Klub nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione.

2.21   Klub zaleca przeprowadzanie badań kontrolnych.
 REGULAMIN SAUNA


1.   Z sauny i łaźni parowej mogą korzystać tylko członkowie klubu i ich goście.
2.   Kobiety w ciąży, cukrzycy, osoby z chorobami serca, osoby z niskim lub wysokim ciśnieniem tętniczym nie powinny korzystać z sauny bez wcześniejszej konsultacji medycznej z lekarzem.
3.   Z kabiny sauny wchodzimy i wychodzimy powoli.
4.   Z sauny w Fitness Club-ie Grafit można korzystać w godzinach:

PON - PT 8:00 - 22:00
SOB 8:00 - 18:00
ND 10:00 - 18:00


Zajęcia kończą się 30 minut przed zamknięciem pracy klubu.

5. Zabrania się:


     a) korzystania z sauny osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lekarstw powodujących senność, ociężałość, wzrost lub spadek ciśnienia krwi
     b) przekraczania 15 minut pobytu jednorazowo. Nadmierne przebywanie w saunie może spowodować nudności, zawroty głowy i osłabienie. Nasilenie objawów zależy od masy ciała
     c) wchodzenia w klapkach na ławki w saunie
     d) korzystania z sauny dzieciom poniżej 15 lat
     e) przynoszenia pękających przedmiotów i urządzeń elektrycznych
     f) umieszczania materiałów palnych na lub w pobliżu elementów grzejnych
     g) palenia tytoniu
     h) spożywania alkoholu.


6. Maksymalna ilość osób w saunie: 5.
7. Za przedmioty wartościowe pozostawione bez uwagi właściciela podczas korzystania z sauny klub nie ponosi odpowiedzialności.
8. Temperatura maksymalna: Sauna 90°C

 

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Fitness Club-u prosimy zgłaszać w recepcji lub pod numerem +48 509 994 565.

Regulamin Fitness Club-u Grafit obowiązuje od 18 sierpnia 2014 roku.
Rozkład zajęć na każdy miesiąc dostępny jest w recepcji klubu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez Fitness Club Grafit w Elblągu zgodnie z DZ.U. nr 131 poz. 883 z dn. 29.08.1997.

Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Fitness Club-u Grafit i zobowiązuje się do jego przestrzegania